Privacyverklaring

Dijkhorst Bouwservice, mei 2018

Dijkhorst Bouwservice is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dijkhorst Bouwservice verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dijkhorst Bouwservice verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je (af) te leveren
 • Het afhandelen van betalingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Dijkhorst Bouwservice neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dijkhorst Bouwservice) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dijkhorst Bouwservice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer

Reden voor deze bewaartermijn is tevens gelegen in de (Belastingtechnische) verplichting om (zakelijke) administratie tenminste 7 jaar te bewaren. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dijkhorst Bouwservice verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dijkhorst Bouwservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Contactgegevens

Wanneer je ons contactformulier invult gebruiken wij jouw naam en e-mailadres i.v.m. het beantwoorden van de vraag die je ons stelt. Persoonsgegevens die via deze site worden verkregen, worden niet online bewaard en gebruikt Dijkhorst Bouwservice alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

Cookies op www.dijkhorstbouwservice.nl

Op deze website worden alleen functionele cookies geplaatst. Wij plaatsen een zogenaamd functioneel cookie wanneer je onze website bezoekt. Er wordt dan een PHP sessie variabele aangemaakt (PHPSESSID). Dit is een tijdelijke sessie cookie die wordt verwijderd als je onze site verlaat.

Social Media

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Social PlugIns van o.a. Facebook enTwitter via de share buttons van AddThis. Deze plugins bieden je de mogelijkheid om inhoud van deze website te delen met je contacten. Door de integratie van deze plugins in onze website ontvangen derden bij het klikken op een social media button de informatie dat jouw IP-adres onze website heeft opgeroepen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Third party en/of tracking cookies

Op deze website worden geen third party en/of tracking cookies geplaatst. Voor alle links naar andere websites geldt dat zodra je onze site verlaat, je te maken hebt met de cookie en privacy verklaring van de andere website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dijkhorst Bouwservice en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op de website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Dijkhorst Bouwservice wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dijkhorst Bouwservice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contactformulier op de website.